Условия за ползване

Опитваме се да поддържаме съдържанието на сайта винаги актуално и вярно.

Въпреки това, Вие ползвате цялото съдържание на сайта primerni.com изцяло на своя отговорност и собствен риск и за собствена сметка.

Екипът на primerni.com не носи никаква отговорност за нанесени материални или нематериални щети, загуба на време, средства, доходи, данни и пр., предизвикани пряко или косвено, в резултат на ползването или невъзможността за ползване на този сайт.

Ползвайки съдържанието на сайта primerni.com вие го правите доброволно и на своя отговорност, приемате всичко във вида “както е” , съгласявате се с условията и начините за ползване на сайта, без право на каквито и да било претенции спрямо създателите и поддържащия екип на сайта primerni.com сега или в бъдеще.

Запазваме си правото да извършваме промени по сайта или по условията за ползването му, по всяко време и без каквито и да било предизвестия.